Ouders

Contactmomenten met ouders

Wij vinden een goed contact tussen de ouders en onze school heel belangrijk. Gedurende het jaar organiseren we dan ook verschillende contactmomenten. Wij verwachten van ouders dat zij zelf contact opnemen met ons als dat nodig is. Het contact loopt via de administratie van de school en via de mentor van de leerling. Wilt u contact over iets waarvoor u de mentor niet wilt benaderen? Neem dan contact op met één van onze teamleiders. Wij hebben de volgende vaste contactmomenten.

Vaste belmomenten door de mentor

De mentor van uw zoon of dochter neemt regelmatig contact op met u om de ontwikkelingen van de afgelopen periode te bespreken. Op deze manier proberen we school en thuis goed op elkaar aan te laten sluiten.

Ouderavonden

Jaarlijks plannen wij een aantal ouderavonden. U krijgt dan informatie over schoolactiviteiten zoals schoolkampen of belangrijke keuzemomenten voor leerlingen. Ook bespreken we informatieve onderwerpen. Zo zijn er gespreksavonden voor ouders over opvoedkundige thema’s en krijgt u informatie over de beperking van uw zoon of dochter.

Nieuwsbrieven

Een paar maal per jaar ontvangen ouders een nieuwsbrief. Deze staat op www.aurisgoes.nl. Om de nieuwsbrief te kunnen lezen, dient u te zijn ingelogd.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.

Heeft u belangstelling om mee te denken in de medezeggenschapsraad of wilt u meer informatie? Neem dan contact op onze school (0113) 217148.

Meer informatie

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar stellen we de ouderbijdrage vast. Dit is een vrijwillige bijdrage die we aan ouders vragen. We organiseren hiervan activiteiten voor de leerlingen. De bijdrage is erg welkom en is voor dit schooljaar vastgesteld op € 175. We besteden dit bedrag als volgt.

Ouderbijdrage leerjaar 1, 2 en 3 (onderbouw)

  • € 50 aan werkmateriaal
  • € 75 aan de kamp
  • € 50 aan schoolactiviteiten

Ouderbijdrage bovenbouw (uitstroomgroepen en Arbeid bovenbouw)

  • € 50 aan werkmateriaal
  • € 50 aan schoolactiviteiten

Er wordt op een later moment kampgeld gevraagd voor de leerlingen die meegaan met het bovenbouwkamp.

Wij vragen u aan het begin van het jaar om de ouderbijdrage over te maken. Onze leerlingen mogen altijd mee op kamp, ook als u de bijdrage niet kunt betalen.