Regels en procedures

Regels en procedures

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Gedragsregels

 • Respecteer jezelf en de ander.
 • Respecteer je omgeving.
 • Respecteer de werksfeer.
 • Respecteer afspraken.
 • Leerlingen spreken de medewerkers aan met meester of juf, gevolgd door de voornaam.
 • Wij accepteren elkaar en hebben respect voor elkaar. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.
 • Wij bieden ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. Deze mogen echter onze gedragsregels niet in de weg staan.
 • Binnen onze school voelen zowel leerlingen als volwassenen zich veilig.
 • Wij stimuleren leerlingen en volwassenen om een positief zelfbeeld te kunnen vormen.
 • Wij bevorderen zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Op school worden materialen met respect behandeld. Iedereen is verantwoordelijk voor een verzorgde en opgeruimde omgeving.

Ziekmelden of afmelden

Wilt u het ons vóór 08.30 uur laten weten als de leerling later of niet naar school komt? Dat is belangrijk omdat we dan weten waar de leerling is. Wij verzoeken u dringend bij ziekte van de leerling de chauffeur of vervoerder hiervan in kennis te stellen. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Als u de leerling door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

 

Verzuim van leerlingen registreren wij altijd. Wij hebben daarvoor een verzuimprotocol. U kunt deze inzien op school. Na herhaald verzuim nemen wij eerst contact op met ouders. Vermindert het verzuim niet, dan schakelen wij de leerplichtambtenaar in.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet (wet 22A in ons handboek) geeft aan dat de directeur van de school beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de directeur. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen.

 

 • Religieuze feestdagen (twee dagen van tevoren melden aan de directeur).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er éénmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan door de directeur voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.
 • Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de directeur.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de directeur bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Sociale veiligheid en anti-pestprotocol

Auris ontwikkelt integraal veiligheidsbeleid. De controle en uitvoering hiervan ligt bij een veiligheidscoördinator.

 

Veiligheidscoördinator: Paula Swart

 

Onze school wil een veilige en prettige omgeving bieden waarin leerlingen zich thuis voelen. Om op een respectvolle en sociaal aanvaardbare manier met elkaar om te gaan, spreken wij regels af. Klassikaal besteden we aandacht hieraan. Krijgt u signalen van uw kind over structureel pesten? Laat het ons dan alstublieft weten.

 

Aanspreekpersoon bij pesten: Paula Swart

Mobieltjes, tablets en dergelijke

Wij begrijpen dat leerlingen een mobieltje of tablet bij zich hebben op school. Wij maken duidelijke afspraken over het gebruik hiervan. Het is op eigen risico om telefoons of tablets mee te nemen naar school. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Lichamelijke opvoeding; douchen en gymkleding

Leerlingen krijgen een aantal uren gymnastiek per week. Daarbij gelden een aantal regels. Leerlingen moeten na de les douchen. Zij moeten dus een handdoek en douchespullen meenemen. Ook een gymshirt is verplicht. Alle leerlingen ontvangen bij de start van het schooljaar een Auris-gymshirt.

Ongevallen en medische gegevens

Waar leerlingen werken en sporten kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is het schoonmaken van de wond en het plakken van een pleister voldoende. Als wij vinden dat een huisarts uw kind moet zien, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Bij toelating ontvangt u een formulier waarop u belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van belang zijn. U kunt hier ook uw telefoonnummers waarop u altijd bent te bereiken aangeven. Wilt u wijzigingen in deze gegevens altijd aan ons doorgeven?

Verzekering en aansprakelijkheid

Het bestuur van de Koninklijke Auris Groep heeft een verzekering afgesloten waar in geval van ongevallen tijdens schooltijd een beroep op kan worden gedaan. Deze verzekering is afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers van de scholen van Auris. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. Wilt u in dergelijke gevallen de schade op de school verhalen, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de teamleider. Een eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Het komt wel eens voor dat leerlingen spullen op (weg naar) school kwijtraken. Alle spullen worden voor eigen risico meegenomen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing. Advies om vermissing te voorkomen:

 

 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Zet de naam van de leerling in jassen, tassen, sportkleding en dergelijke.
 • Controleer geregeld of uw kind alles nog heeft.
 • Mist u toch spullen? Bel dan direct naar school of de vermiste spullen bij gevonden voorwerpen liggen.

Rookbeleid

In de school en op het schoolplein is het verboden te roken.

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de teamleider of schooldirecteur. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersoon bij Auris College Goes is Pascal Huijskens en Annemieke Houmes.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep.

 

Begin 2013 is de wet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking getreden. De wet stelt gebruik van een meldcode verplicht voor leerkrachten en andere professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Auris heeft de meldcode opgesteld naar het basismodel dat beschikbaar is vanuit de ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een stappenplan waarin staat wat een leerkracht of professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode bestaat uit vijf stappen.

Meer informatie over de klachtenprocedure en de meldcode leest u hier.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie van Begeleiding en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingdossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Ouders kunnen echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor hun kind van bepaalde onderwijsactiviteiten wanneer hun kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren.

 

Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind als dit praktisch haalbaar is. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder welke voorwaarden vrijstelling wordt gegeven. Voor het aanvragen van een vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten , dient u een verzoek in bij de teamleider.

Lesuitval

Lesuitval proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Duurt de lesuitval korter dan twee dagen, dan zoeken wij binnen onze school naar een oplossing, waarbij tussenuren niet voorkomen. Bij lesuitval langer dan twee dagen zetten wij vervanging in.

Downloads

Vragen?

Heeft u vragen over de school of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op.