Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je onder onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2023 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De interpretatie van de resultaten volgt.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Onze vso-leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Zij kunnen uitstromen naar verschillende bestemmingen. De meest voorkomende bestemmingen zijn:

 

 • het regulier voortgezet onderwijs;
 • een mbo-opleiding;
 • een (begeleide) arbeidsplaats.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 21 leerlingen uitgestroomd. Als een leerling uitstroomt naar een andere vso school of naar het regulier voortgezet onderwijs spreken we van tussentijdse uitstroom. Als een leerling uitstroomt naar vervolgonderwijs of gaat werken spreken we van einduitstroom.

 

Er zijn 5 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van de tussentijdse uitstroom is 20% naar het voortgezet speciaal onderwijs gegaan en 80% is naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan. Er is een iets lager percentage naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan dan vorig jaar.

Er zijn 16 leerlingen eind uitgestroomd. 50% vervolgonderwijs gaan volgen en is 50% uitgestroomd naar arbeid. Vergeleken met vorig jaar is een lager percentage vervolgonderwijs gaan volgen.

Van alle uitgestroomde leerlingen (tussentijdse- en einduitstroom) is het grootste deel uitgestroomd naar een mbo niveau 2 opleiding (33%). Daarna volgen vmbo bbl + kbl (19%) en reguliere arbeidsplaats (19%). Vorig jaar stroomde de meeste leerlingen uit naar vmbo bbl + kbl (36%).

Ambitie van de Arbeidsroute (uitstroombestemming) 2022-2023

Einduitstroom: 

 • 0 % van de leerlingen stroomt uit naar een Entree college
 • 70 % van de leerlingen stroomt uit naar vervolgonderwijs, mbo 2
 • 25 % van de leerlingen stroomt uit naar (beschutte) arbeid
 • 5 % van de leerlingen stroomt uit naar dagbesteding

Tussentijdse uitstroom:

 • 5 % van de leerlingen stroomt tussentijds uit naar regulier (praktijk)onderwijs

 

Ambitie van het vervolgonderwijs (uitstroombestemming)

 • 10 % van de eerstejaarsleerlingen stroomt na leerjaar 1 uit naar een medium arrangement verzorgt op het reguliere vmbo.
 • 5 % van de tweedejaarsleerlingen stroomt na leerjaar 2 uit naar een medium arrangement verzorgt op het reguliere vmbo.

 

Maatschappelijke ontwikkelingen bepalen mede of deze ambitie haalbaar is.

 

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Van de uitgestroomde leerlingen is 88% uitgestroomd volgens het verwachte niveau. De ambitie is dat 90% van de leerlingen uitstroomt volgends de verwachting uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar eerder. Dat is dit jaar net niet behaald.

*  Dit schooljaar is zowel de einduitstroom als de tussentijdse uitstroom meegenomen, in tegenstelling tot enkel de einduitstroom in de jaren erna.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2022 nog steeds op hetzelfde niveau zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Dit is voor 86% van de leerlingen het geval. Vorig jaar was dit voor 83% van de leerlingen het geval. De school streeft naar 90% bestendiging en is daar dus goed naar op weg.

Conclusies en actiepunten

Wij zijn trots op onze behaalde ambities en het hoge slagingspercentage van onze uitstromers.

 

Graag zouden wij voor de komende jaren meer en helderder inzicht krijgen in het vervolg van de loopbaan van onze oud-leerlingen. Waar zijn ze op langere termijn terechtgekomen? Is dit conform het gestelde uitstroomprofiel? En wat is de meerwaarde van Auris College Goes hierin geweest?

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2021/2022.

 

De ontvangst op de school is gastvrij. Tijdens de gesprekken zijn de medewerkers open over hun werk op school. De medewerkers zijn bevlogen en de meesten zijn trots op wat ze doen. De medewerkers reflecteren over het algemeen veel op eigen handelen en lijken open te voor verbeteringen en aanpassingen.

 

Tijdens de interne audit is bijna elk onderdeel met een voldoende of goed beoordeeld. De aandachtspunten die naar voren zijn gekomen tijdens de interne audit, bijvoorbeeld over het ontwikkelingsperspectief, zijn opgepakt door de invoering van het nieuwe OPP.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. Enkele voorbeelden zijn:

 

 • Teach like a Champion
 • Met Woorden in de Weer

Nazorg

Auris College Goes verleent nazorg aan ex-leerlingen. Wij volgen hen gedurende één kalenderjaar in hun ontwikkeling. Zo zien wij of onze voorspelling van het uitstroomniveau goed was en kunnen wij hen nazorg bieden. Als nazorg bieden wij (bij)scholing, coaching en/of begeleiding. Wij doen dit via ons Pro-Bureau. Ex-leerlingen kunnen hier een sollicitatietraining volgen, autotheorielessen volgen of een VCA-diploma halen.