Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je onder onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op het primaire proces en dat de schooltijd als fijn wordt ervaren door de leerlingen. Uit het CEO blijkt dat leerlingen goed leren omgaan met hun beperking. Een aantal zaken kunnen beter, zoals de communicatie met ouders. Graag willen ze meer informatie over het uitstroomproces en op hoogte gehouden worden van de voortgang op alle gebieden. Er is ook behoefte aan meer huiswerk en praktische opdrachten.

 

Naar aanleiding van de uitkomsten zijn een aantal actiepunten geformuleerd:

 • Inventariseren wat ouders willen weten over het uitstroomproces
 • Oudercommunicatie uitwerken, aandacht aan besteden met de implementatie van Som2day
 • Inventariseren behoeften van ouders en leerlingen en hen voorlichten over het doel van huiswerk. Met deze uitkomsten gaan we aan de slag.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren.

 

De leerlingen van Auris College Goes voelen zich over het algemeen veilig. Er is een kleine daling zichtbaar bij sociale veiligheid 1.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Onze vso-leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Zij kunnen uitstromen naar verschillende bestemmingen. De meest voorkomende bestemmingen zijn:

 

 • het regulier voortgezet onderwijs;
 • een mbo-opleiding;
 • een (begeleide) arbeidsplaats.

 

Uitstroombestemmingen

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

Onze vso-leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Zij kunnen uitstromen naar verschillende bestemmingen. De meest voorkomende bestemmingen zijn:

 

 • het regulier voortgezet onderwijs;
 • een mbo-opleiding;
 • een (begeleide) arbeidsplaats;
 • dagbesteding

 

In 2020-2021 is van alle uitgestroomde leerlingen (tussentijds en einduitstroom) het grootste deel (36%) uitgestroomd naar niveau vmbo bbl + kbl; dit is een hoger percentage dan vorig jaar (27%). Verder is 20% uitgestroomd naar mbo niveau 2.

Ambitie van de praktijkroute (uitstroombestemming) 2021-2022 
Einduitstroom:

 

 • 10 % van de leerlingen stroomt uit naar een Entree college
 • 50 % van de leerlingen stroomt uit naar vervolgonderwijs, mbo 2
 • 30 % van de leerlingen stroomt uit naar (beschutte) arbeid
 • 10 % van de leerlingen stroomt uit naar dagbesteding

 

Tussentijdse uitstroom:

 

 • 5 % van de leerlingen stroomt tussentijds uit naar regulier (praktijk)onderwijs

Maatschappelijke ontwikkelingen bepalen mede of deze ambitie haalbaar is.

 

Ambitie van de praktijkroute (uitstroombestemming) 2022-2023 
De populatie op het Auris College verandert sterk. De ambities voor schooljaar 2022-2023 wijken daardoor af van eerdere ambities.

 

Einduitstroom:

 

 • 0 % van de leerlingen stroomt uit naar een Entree college
 • 0 % van de leerlingen stroomt uit naar vervolgonderwijs, mbo 2
 • 80 % van de leerlingen stroomt uit naar (beschutte) arbeid
 • 20 % van de leerlingen stroomt uit naar dagbesteding

 

Tussentijdse uitstroom:

 

 • 5 % van de leerlingen stroomt tussentijds uit naar regulier (praktijk)onderwijs

 

Ambitie van het vmbo (uitstroombestemming) 2021-2022 en 2022-2023

 

 • 10 % van de eerstejaarsleerlingen stroomt na leerjaar 1 uit naar een medium arrangement verzorgt op het reguliere vmbo.
 • 10 % van de tweedejaarsleerlingen stroomt na leerjaar 2 uit naar een medium arrangement verzorgt op het reguliere vmbo.
 • 100 % van de leerlingen stroomt na de onderbouw uit naar regulier onderwijs (hoogstwaarschijnlijk via een medium arrangement).

 

Uitstroombestemmingen

In 2020-2021 zijn in totaal 25 leerlingen uitgestroomd. Als een leerling uitstroomt naar een andere vso school of naar het regulier voortgezet onderwijs spreken we van tussentijdse uitstroom. Als een leerling uitstroomt naar vervolgonderwijs of gaat werken spreken we van einduitstroom.

Vmbo:
Er 10 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van de tussentijdse uitstroom is 0% naar het voortgezet speciaal onderwijs gegaan en 100% is naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan. Dit is exact hetzelfde als vorig jaar.

Praktijkroute:

Er zijn 15 leerlingen eind uitgestroomd. Hiervan is 60% vervolgonderwijs gaan volgen en is 40% uitgestroomd naar arbeid. Vergeleken met vorig jaar is een lager percentage vervolgonderwijs gaan volgen.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Van de uitgestroomde leerlingen is 100% uitgestroomd volgens de verwachting die twee jaar eerder is vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief. De ambitie is dat 90% van de leerlingen uitstroomt volgens de verwachting van twee jaar eerder. De school heeft deze norm dus behaald.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in 2019-2020 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2021 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Bij dezelfde meting vorig jaar, was dit voor 84% van de leerlingen het geval. Dit jaar zijn 86% van de leerlingen bestendigd. De school streeft naar 90% bestendiging en is daar goed naar op weg.

Conclusies en actiepunten

De meeste leerlingen stromen uit op- of boven het niveau dat is aangegeven door de aflatende basisschool bij instroom op het Auris College Rotterdam. Dit is iets waar we als school trots op zijn.

 

Doordat de leerprestaties en ontwikkeling van de leerlingen soms grillig verlopen, kan het uitstroomniveau in de laatste twee jaren nog wisselen. Alle leerlingen worden regelmatig besproken. De meest passende leerroute en het daarbij horende uitstroomperspectief hebben we als team scherp in beeld.

 

De populatie van het Auris College Rotterdam verandert sterk. Meer leerlingen gaan vanuit de basisschool al naar het reguliere onderwijs. Hierdoor vindt ook een verandering plaats in uitstroomrichtingen. Hierdoor is het behouden van uitstroomambities niet mogelijk, de populatie vraagt om het vrijwel jaarlijks bij te stellen.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2016.

 

De ontvangst op de school is gastvrij. Tijdens de gesprekken zijn de medewerkers open over hun werk op school. De medewerkers zijn bevlogen en de meesten zijn trots op wat ze doen. De medewerkers reflecteren over het algemeen veel op eigen handelen en lijken open te voor verbeteringen en aanpassingen.

 

Tijdens de interne audit is bijna elk onderdeel met een voldoende of goed beoordeeld. De aandachtspunten die naar voren zijn gekomen tijdens de interne audit, bijvoorbeeld over het ontwikkelingsperspectief, zijn opgepakt door de invoering van het nieuwe OPP.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. Enkele voorbeelden zijn:

 

 • Teach like a Champion
 • Met Woorden in de Weer

Nazorg

Auris College Goes verleent nazorg aan ex-leerlingen. Wij volgen hen gedurende één kalenderjaar in hun ontwikkeling. Zo zien wij of onze voorspelling van het uitstroomniveau goed was en kunnen wij hen nazorg bieden. Als nazorg bieden wij (bij)scholing, coaching en/of begeleiding. Wij doen dit via ons Pro-Bureau. Ex-leerlingen kunnen hier een sollicitatietraining volgen, autotheorielessen volgen of een VCA-diploma halen.