Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je onder onze school.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school wordt goed beoordeeld en leerlingen gaan graag naar school. Uit het onderzoek blijkt dat de school aansluit bij de verwachtingen van de ouders en de leerlingen op school leren om sociaal-emotioneel sterker te worden. Ten opzichte van vorig jaar zijn de ouders positiever geworden over de ouderbetrokkenheid en is er meer duidelijkheid in de procedures van de school. Naar aanleiding van vorig jaar is gewerkt aan het helder formuleren van lesdoelen voorafgaand aan de les.

 

Naar aanleiding van het huidige onderzoek zijn ook een aantal actiepunten geformuleerd:

 

 • Onderzoek doen naar verschil in gevoel van veiligheid van leerlingen tussen leerlingen en medewerkers.
 • De leerlijn sociaal gedrag aanpassen.
 • Bespreken in het team wat de succesfactoren zijn geweest tijdens de invoering van het nieuwe OPP.
 • Het rapportcijfer dat de leerlingen hebben gegeven (7,4) bespreken in de leerlingenraad.
 • Meer input leveren richting ouders met nieuwsbrieven over themamomenten.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De leerlingen van Auris College Goes voelen zich veilig. In 2019-2020 is gewerkt aan de uitbreiding van de leerlijn sociaal gedrag. Er is een kleine stijging te zien in het gevoel van veiligheid ten opzichte van vorig jaar. De veiligheidsmonitor is door 81% van onze leerlingen ingevuld.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Onze vso-leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Zij kunnen uitstromen naar verschillende bestemmingen. De meest voorkomende bestemmingen zijn:

 • het regulier voortgezet onderwijs;
 • een mbo-opleiding;
 • een (begeleide) arbeidsplaats.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2019-2020 zijn in totaal 18 leerlingen uitgestroomd. Als een leerling uitstroomt naar een andere vso school of naar het regulier voortgezet onderwijs spreken we van tussentijdse uitstroom. Als een leerling uitstroomt naar vervolgonderwijs of gaat werken spreken we van einduitstroom.

 

Er 2 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van de tussentijdse uitstroom is 50% naar het voortgezet speciaal onderwijs gegaan en 50% is naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan. Er is een hoger percentage naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan dan vorig jaar.

Er zijn 16 leerlingen eind uitgestroomd. Hiervan is 77% vervolgonderwijs gaan volgen en is 23% uitgestroomd naar arbeid. Vergeleken met vorig jaar is een aanzienlijk hoger percentage vervolgonderwijs gaan volgen.

Van alle uitgestroomde leerlingen (tussentijdse- en einduitstroom) is het grootste deel uitgestroomd naar een mbo niveau 2 opleiding (56%). Dit percentage is een stuk hoger dan vorig jaar (33%). Daarna volgt 11% van de leerlingen die naar het buitenland is vertrokken. De verdeling van de uitstroomniveaus ziet er anders uit dan vorig jaar. Toen stroomde een groter deel uit naar een reguliere of begeleide arbeidsplaats.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Van de uitgestroomde leerlingen is 66% uitgestroomd volgens het verwachte niveau dat twee jaar eerder is vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief. Daarnaast is 17% boven de vastgestelde verwachting uitgestroomd en 17% onder verwachting. De ambitie is dat 90% van de leerlingen uitstroomt volgens de verwachting uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar eerder. Dat is dit jaar niet behaald.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2020 nog steeds op hetzelfde niveau zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Dit is voor 83% van de leerlingen het geval. Vorig jaar was dit voor 68% van de leerlingen het geval. De school streeft naar 90% bestendiging en is daar dus goed naar op weg.

Conclusies en actiepunten

Conclusies: We zijn er trots op dat een groeiend percentage van de einduitstroom leerlingen uitstroomt naar vervolgonderwijs. Daarnaast is het een mooie uitkomst dat een hoger percentage dan vorig jaar uitstroomt naar een mbo 2 opleiding. Tussentijds stromen meer leerlingen uit naar het regulier vo. Verder zien we een stijging in de bestendiging, wat betekent dat het grootste deel van de leerlingen nog op hetzelfde niveau zitten als waar zij naar zijn uitgestroomd.

 

Actiepunten: De inschatting van de uitstroombestemming in het OPP kan verbeterd worden. We werken hier actief aan door meer overstijgend overleg met toeleverende en ontvangende scholen. Daarnaast willen we graag meer integratie van Auris-medewerkers op verschillende locaties, zodat er een afgestemd advies kan plaatsvinden.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs, Auris College Goes is beoordeeld met een voldoende.

 

Daarnaast heeft de school deel uitgemaakt van een verificatieonderzoek bij Auris. Daarbij heeft de school de volgende beoordelingen gekregen:

 

 • Zicht op ontwikkeling en begeleiding – voldoende
 • Resultaten – voldoende
 • Kwaliteitscultuur – goed
 • Verantwoording en dialoog – voldoende

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2016.

 

De ontvangst op de school is gastvrij. Tijdens de gesprekken zijn de medewerkers open over hun werk op school. De medewerkers zijn bevlogen en de meesten zijn trots op wat ze doen. De medewerkers reflecteren over het algemeen veel op eigen handelen en lijken open te voor verbeteringen en aanpassingen.

 

Tijdens de interne audit is bijna elk onderdeel met een voldoende of goed beoordeeld. De aandachtspunten die naar voren zijn gekomen tijdens de interne audit, bijvoorbeeld over het ontwikkelingsperspectief, zijn opgepakt door de invoering van het nieuwe OPP.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. Enkele voorbeelden zijn:

 

 • Teach like a Champion
 • Met Woorden in de Weer

Nazorg

Auris College Goes verleent nazorg aan ex-leerlingen. Wij volgen hen gedurende één kalenderjaar in hun ontwikkeling. Zo zien wij of onze voorspelling van het uitstroomniveau goed was en kunnen wij hen nazorg bieden. Als nazorg bieden wij (bij)scholing, coaching en/of begeleiding. Wij doen dit via ons Pro-Bureau. Ex-leerlingen kunnen hier een sollicitatietraining volgen, autotheorielessen volgen of een VCA-diploma halen.