• Medewerkers

Medewerkers

Op onze school werkt een professioneel team samen om elke leerling passend en goed onderwijs te bieden. Naast docenten, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel werken een aantal specialisten. Hieronder leest u wat zij doen.

Mentoren

Alle leerlingen hebben een mentor. De mentor is de eerste aanspreekpersoon voor de leerling en de ouders. Een mentor in de onderbouw geeft meer dan de helft van het aantal lesuren les aan de leerlingen waarvan hij of zij mentor is. In de bovenbouw is de mentor de leerkracht die de uitstroomrichting van de leerling en de stages begeleidt. Onze mentoren hebben goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen. De mentor onderhoudt contact met ouders en met anderen die direct met de leerling te maken hebben.

Vakleerkrachten

Voor verschillende vakken zijn vakleerkrachten op school werkzaam. Voorbeelden zijn de vakken lichamelijke oefening, beeldende vorming en Engels. Ook het onderwijs in de uitstroomrichtingen Economie, Groen, Techniek, Zorg & Welzijn wordt gegeven door vakleerkrachten.

Logopedist

De logopedist onderzoekt en behandelt de achterstanden en/of stoornissen op het gebied van taal en spreken, de stemvorming, het gehoor en het mondgedrag. De behandeling gebeurt bij voorkeur tijdens de verschillende vakken, maar kan soms ook in groepjes of individueel plaatsvinden.

Zorgcoördinator

Als leerkrachten vragen hebben over het lesgeven aan de leerlingen of over de uitstroommogelijkheden van de leerlingen kunnen ze die stellen aan de zorgcoördinator. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten. Daarnaast coördineren de zorgcoördinatoren de leerlingenzorg.

Orthopedagoog

De psycholoog van onze school houdt zich bezig met het begeleiden van schoolontwikkelingen en het onderzoeken van leerlingen. De psycholoog heeft zitting in de Commissie van Leerlingzorg (CvL).

Vragen?

Heeft u vragen over de school of wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op.