Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Alle leerlingen krijgen onderwijs in een groep. Binnen de groep geven wij leerlingen begeleiding op hun eigen niveau. Welke begeleiding dit is, staat in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft het individuele perspectief van elke leerling.

Onderstaande onderwerpen staan in het OPP.

 • Verwacht niveau voor vervolgonderwijs (uitstroombestemming).
 • Onderwijsaanbod dat de leerling krijgt.
 • Welke extra begeleiding nodig is.

De Commissie van Leerlingzorg (CvL) stelt voor iedere leerling een OPP op, samen met het team, de leerling en de ouders. De leerling is hierbij nauw betrokken en wordt op deze manier medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. De leerkracht en logopedist evalueren het OPP regelmatig. Wij bespreken regelmatig met de ouders de mogelijkheden en vorderingen van de leerling. Minimaal eenmaal per jaar bespreken wij het OPP met hen. Als een leerling achter gaat lopen, geeft de leerkracht gedurende een bepaalde tijd extra aandacht aan die leerling. Als het verwachte niveau voor vervolgonderwijs wordt aangepast, dan stelt de CvL het OPP opnieuw vast. De CvL houdt in de gaten of de leerling het aanbod krijgt dat passend is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Als een leerling ondersteuning nodig heeft die buiten ons aanbod valt, dan maken wij een leerling-specifiek ondersteuningsplan. Dit plan wordt onderdeel van het OPP.

Wij bepalen het te verwachten niveau van vervolgonderwijs aan de hand van de volgende kenmerken.

 • De onderwijsbehoefte van de leerling.
 • Test- en toets resultaten.
 • Dingen die het leren bevorderen.
 • Dingen die het leren belemmeren.

Toetsen en testen

Wij meten de resultaten van ons onderwijs op een aantal manieren. Voor een aantal vakken hanteren we een schoolnorm. Als 80% van de doelen is behaald, dan betekent dat voldoende beheersing van de lesstof. Voor een aantal vaardigheden hanteren we genormeerde toetsen. Een aantal voorbeelden hiervan vindt u hieronder.

 • SCOL; hierin meten wij de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.
 • Behaalde doelen volgens de groepsplannen van de volgende vakken.
  • leren leren
  • sociaal gedrag
  • communicatieve redzaamheid
 • Cito vso proeftoetsing.
 • DMT voor technisch lezen.
 • Nieuwsbegrip, strategietoets voor begrijpend lezen.
 • RNT voor rekenen.

De Commissie van Leerlingzorg bespreekt in de leerlingenbespreking de behaalde resultaten. Ook bespreken zij de vorderingen van de leerling. Waar nodig past de CvL het onderwijsaanbod aan de leerling aan.

Tweemaal per jaar ontvangen leerlingen een cijferrapport.